T – PSYCHOS. s. r. o. ,

sídlo: Ul. Obrody 27, 040 11 Košice – mestská časť Západ

IČO: 45 889 040, DIČ: 2023123047, Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 26482/V, konajúci prostredníctvom: PhDr. Zuzana Sinayová Očovská, konateľ

 (ďalej len „Poskytovateľ“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Pacientovi poskytuje Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. ošetrujúci zdravotnícky pracovník na základe Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Dohoda“).  Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, alebo na presne špecifikovaný zdravotný výkon. Táto Dohoda môže byť uzatvorená písomne, alebo aj konkludentným konaním (napr. objednaním Pacienta, e-mailom, telefonicky a podobne…). V prípade ak k uzatvoreniu Dohody dôjde na základe konkludentného konania, má sa za to, že Dohoda je uzatvorená na dobu určitú a to do doby poskytnutia špecifikovaného zdravotného výkonu.
 2. Klient uzavretím Dohody potvrdzuje, že:
 • oboznámil sa s týmito VOP a súhlasí s ich obsahom.
 • bol poučený o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, poučenie mu bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou a dostatočným časom sa rozhodnúť.
 • si je vedomý, že poskytovaná služba nie je náhradou akéhokoľvek zdravotného (medicínskeho) vyšetrenia, diagnostiky alebo liečby.
 • ak dôjde k akýmkoľvek zmenám údajov a skutočností, ktoré sú predmetom Dohody, bezodkladne bude o tom informovať Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 • v prípade akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave bude o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 1. Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vznikne medzi Poskytovateľom a Pacientom /v zastúpení zákonným zástupcom/ právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia.
 2. Účelom týchto podmienok je vymedziť podrobnosti právneho vzťahu, založeného medzi Poskytovateľom a Pacientom.
 3. Vzťah medzi pacientom a Poskytovateľom je založený najmä na lojálnosti a dobrovoľnosti, ktoré sú základnými črtami zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Pacientom, ktorý si dobrovoľne na základe vlastného posúdenia pri rešpektovaní odporúčaní Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,  prijal spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Článok II

Práva a povinnosti Poskytovateľa/ošetrujúceho zdravotného pracovníka

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne (lege artis).
 2. Poskytovateľ je oprávnený sám zvoliť a aplikovať vhodné metódy klinickej psychológie a psychologických intervenčných metód. Pacient uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a informovaného súhlasu udeľuje poskytovateľovi súhlas s aplikáciou ktorejkoľvek zo zvolených metód. Tieto metódy sú uverejnené aj na stránke Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 3. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe Informovaného súhlasu Pacienta.
 4. Poskytovateľ/ošetrujúci zdravotnícky pracovník má povinnosť postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tak, aby nespôsoboval Pacientovi zbytočné náklady a tak, aby rešpektoval jeho čas a jeho súkromie. Poskytovateľ/ošetrujúci zdravotnícky pracovník je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti povinný postupovať humánne a citlivo.
 5. Poskytovateľ/ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa od Pacienta dozvedel počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
 6. Poskytovateľ je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu Pacienta v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
 7. Poskytovateľ nie je súdnym znalcom a nie je oprávnený vyjadrovať sa, resp. zaujať stanovisko k otázkam, ktoré sú predmetom súdneho konania. Poskytovateľ nie je povinný odpovedať na otázky Pacienta, resp. jeho zákonného zástupcu, ktoré podľa jeho názoru nemajú súvis s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v konkrétnom prípade. V prípade, ak Pacient, resp. jeho zákonný zástupca bude na poskytnutí takýchto vyjadrení trvať, zakladá to na strane Poskytovateľa dôvod na odstúpenie od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Článok III

Práva a povinnosti Pacienta/zákonného zástupcu

 1. Pacient má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na ochranu svojej osobnosti.
 2. Jedine Pacient je oprávnený rozhodovať o prijatí alebo neprijatí zdravotnej starostlivosti, to platí s prihliadnutím na osobitnú úpravu podľa Článku VII.
 3. Pacient má ďalej:  (a) právo na ochranu súkromia, (b) právo na ochranu informácií o zdravotnom stave a právo na ochranu údajov zdravotnej dokumentácie, (c) právo žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie a právo na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, robenie si výpiskov a vyžiadanie si kópie zdravotnej dokumentácie; nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie môže byť Pacientovi odmietnuté, ak by oboznámenie sa so zápismi negatívne ovplyvnilo liečbu Pacienta (§ 25 ods. 3 z.č. 576/2004 Z.z.), ak aj napriek tomu bude Pacient, alebo jeho zákonný zástupca na sprístupnení dokumentácie trvať, berie na vedomie, že tým sťažuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti lege artis, a narúša vzťah medzi Pacientom a Poskytovateľom, čo môže byť dôvodom na odstúpenie od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, (d) právo na správne poskytovanú zdravotnú starostlivosť, (e) právo, aby bol rešpektovaný čas jeho, resp. jeho zákonného zástupcu, aby boli dodržané dohodnuté termíny vyšetrení v súlade s časovými možnosťami a konkrétnou situáciou u Poskytovateľa (Čl. IV ods. 2), (f) zákonný zástupca je oprávnený dostaviť sa na konzultáciu vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti po predchádzajúcej dohode si termínu s Poskytovateľom, pričom na požiadanie má zákonný zástupca nárok na poskytnutie správy s diagnostickým záverom. Tieto konzultácie so zákonným zástupcom Poskytovateľ neposkytuje za prítomnosti nespôsobilého Pacienta, ak ním je maloleté dieťa, vzhľadom na možné negatívne ovplyvnenie, alebo zmarenie diagnostických záverov alebo priebehu vyšetrenia, (g) právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
 4. Pacient /ako aj jeho zákonný zástupca/ berú na vedomie, že uvádzanie klamlivých informácií, manipulácia, alebo akákoľvek iná snaha ovplyvniť výsledok vyšetrenia môžu viesť k nesprávnym záverom vyšetrenia a zásadným spôsobom ovplyvňujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti lege artis, ako aj vzťah medzi Pacientom a Poskytovateľom.
 5. Pacient sám rozhoduje o svojom zdraví a za neho nesie plnú zodpovednosť. Zdravotná starostlivosť sa preto zo strany Poskytovateľa poskytuje v zásade na základe podnetu/žiadosti od samotného Pacienta/zákonného zástupcu a Poskytovateľ je povinný rešpektovať jeho rozhodnutia týkajúce sa jeho zdravia s prihliadnutím na svoje možnosti.
 6. Zdravotnú starostlivosť možno poskytnúť efektívne jedine na základe plnej súčinnosti Pacienta.
 7. Pacient/jeho zákonný zástupca/ je povinný informovať Poskytovateľa, alebo ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sa môžu týkať jeho zdravotného stavu, predovšetkým poskytnúť pravdivé informácie a pravdivo odpovedať na otázky Poskytovateľa/ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, informovať zdravotníckeho pracovníka o alternatívnych spôsoboch liečenia. Pacient berie na vedomie, že zamlčanie alebo skreslenie informácií môže vyústiť do nesprávnej diagnózy alebo do nesprávne určenej terapie. Za účelom odstránenia potenciálnych pochybností sa má za to, že za okruh informácií, ktoré Pacient poskytol Poskytovateľovi sa budú považovať výlučne informácie zaznamenané Poskytovateľom do zdravotnej dokumentácie Pacienta.
 8. Pacient, prípadne jeho zákonný zástupca sú povinní sa voči Poskytovateľovi/ ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi správať úctivo.
 9. V priestoroch Poskytovateľa je zakázané vyhotovovať obrazový alebo zvukový záznam bez súhlasu Poskytovateľa, z dôvodu toho, že vyhotovovanie obrazových, alebo zvukových záznamov ruší priebeh poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo môže mať vplyv na správnosť diagnostických záverov a zvolených postupov. Porušenie tohto zákazu sťažuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti lege artis.
 10. Zákonný zástupca Pacienta je povinný nakladať s informáciami, ktoré získa v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, aby tieto neboli zneužité v súdnom alebo inom konaní.
 11. Predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti lege artis je dodržiavanie pokynov Poskytovateľa, najmä pri práci s nespôsobilými Pacientami, je úlohou a zodpovednosťou zákonných zástupcov viesť Pacienta k spolupráci s Poskytovateľom, dôsledné rešpektovanie a aplikácia postupov stanovených Poskytovateľom.

Článok IV

 Objednávanie a ordinačné hodiny

 1. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť v ordinačných hodinách schválených a potvrdených samosprávnym krajom.
 2. Časový manažment Pacientov: Ide o Pacientov objednaných na určitý čas podľa vopred dohodnutých podmienok a účelu návštevy.
 3. Pacient rešpektuje, že vzhľadom na povahu služby (zdravotnej starostlivosti) sa nedá vylúčiť, že mu Poskytovateľ v deň, kedy sa Pacient dostavil na ošetrenie nestihne z kapacitných dôvodov poskytnúť službu. Ak ku takejto situácii dôjde, Poskytovateľ a Pacient si odsúhlasia najbližší možný termín ošetrenia. Neposkytnutie ošetrenia z kapacitných dôvodov sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy.
 4. Pacient sa môže na vyšetrenie objednať v čase kontroly.

Článok V

 Ochrana osobných údajov pacienta a zdravotná dokumentácia

 1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, zničeniu, poškodeniu zdravotnej dokumentácie alebo neoprávnenému úniku osobných údajov Pacienta.
 2. Zdravotná dokumentácia obsahuje najmä:
 • osobné údaje Pacienta, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Pacienta, resp. jeho zástupcu, ak ich poskytol,
 • údaje o poučení a informovanom súhlase,
 • údaje o chorobe Pacienta, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom Pacienta a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vrátane predpísaných alebo podaných liekov, alebo pomôcok, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o liečebnom režime,
 • identifikačné údaje zdravotnej poisťovne (ak ide o hradenie z verejného zdravotného poistenia),
 • identifikačné údaje Poskytovateľa.
 1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako Poskytovateľ a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci. Rozsah prístupu k osobným údajom, ako aj oprávnené osoby určí Poskytovateľ.
 2. Informácie o zdravotnom stave nespôsobilého Pacienta je poskytovateľ / ošetrujúci zdravotnícky pracovník/ oprávnený poskytnúť jeho zákonnému zástupcovi.
 3. Pacient zbavuje mlčanlivosti ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v rozsahu a voči:
 4. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu údajov zo zdravotnej dokumentácie a iných údajov jeho zdravotného stavu,
 5. právnemu zástupcovi ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka / Poskytovateľa v prípade uplatnenie právnych nárokov Pacienta vyplývajúcich z poskytnutej zdravotnej starostlivosti, a to v  rozsahu nevyhnutnom pre efektívne vykonanie právnej služby,
 6. voči súdu (vrátane rozhodcovského) a orgánu činnému v trestnom konaní v konaniach, v ktorých sa prejednáva nárok Pacienta, alebo v ktorom sa rozhoduje o vine a treste ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti Pacientovi.
 7. Poskytovateľ môže poskytnúť údaje o zdravotnom stave Pacienta (na základe vyžiadania Pacienta), inak ako osobne, len na emailovú adresu, telefónne číslo alebo poštovú adresu uvedenú v úvode Zmluvy. Pacient si je vedomý, že Poskytovateľ nezodpovedá za sprístupnenie údajov v prípade, ak Pacient poskytne prihlasovacie údaje k svojej emailovej schránke tretím osobám.
 8. Pacient je pri telefonickej komunikácii na žiadosť poskytovateľa / ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka povinný uviesť pre svoju identifikáciu rodné číslo a zdravotnú poisťovňu. V prípade neposkytnutia informácií podľa tohto odseku, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť poskytnutie údajov o zdravotnom stave Pacienta.
 9. Pacient dáva Poskytovateľovi súhlas, aby poskytol výpis z jeho zdravotnej dokumentácie, alebo sprístupnil zdravotnú dokumentáciu (a to aj formou vyhotovenia jej fotokópie/scanu) týmto osobám:
 10. meno a priezvisko: …………, dátum narodenia: ……………
 11. Poskytovateľ poskytne výpis/ sprístupní zdravotnú dokumentáciu na základe žiadosti osôb uvedených v právnych predpisoch a v ods. 8 tohoto článku v rozsahu a spôsobom v akom/akým o poskytnutie údajov /sprístupnenie zdravotnej dokumentácie tieto osoby Poskytovateľa požiadajú.
 12. Ak by to malo byť na škodu Pacienta, Poskytovateľ dodrží princíp mlčanlivosti aj napriek súhlasu na jeho porušenie v zmysle ust. §3 ods. 2 zákona č. 199/1994 Z.z..

Článok VI

Zdravotná starostlivosť nespôsobilému Pacientovi

Tento článok sa použije pre situáciu, kedy je Pacient nespôsobilým na právne úkony:

 1. Za nespôsobilého Pacienta sa považuje maloleté dieťa (do nadobudnutia 18. roku života), s výnimkou Pacientov, ktorí nadobudli spôsobilosť na právne úkony platným uzatvorením manželstva (medzi 16 a 18. rokom). Za nespôsobilého Pacienta sa považuje aj osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 2. Za nespôsobilého Pacienta koná jeho zákonný zástupca.
 3. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je Poskytovateľ povinný prihliadať na názor nespôsobilého Pacienta, predovšetkým mu je povinný zrozumiteľným spôsobom vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vysvetliť podstatné skutočnosti týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Zákonného zástupcu ošetrujúci zdravotnícky pracovník poučuje v plnom rozsahu.
 4. Neplnoletosť alebo právna nespôsobilosť Pacienta nie je dôvodom na porušovanie jeho osobnostných práv, ktoré je Poskytovateľ a ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný rešpektovať v plnom rozsahu.
 5. Pri zdravotných výkonoch neodkladnej, bežnej alebo neinvazívnej povahy dáva zákonný zástupca súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V takýchto prípadoch môže ošetrujúci zdravotnícky pracovník poskytnúť nespôsobilému Pacientovi zdravotnú starostlivosť aj bez prítomnosti zákonného zástupcu. Medzi takéto zdravotné výkony predovšetkým patrí:
 6. Terapeutické vedenie, poradenstvo a iné psychologické intervenčné postupy, ktoré boli predtým schválené zákonným zástupcom,
 7. Zákonný zástupca je povinný poskytovať Poskytovateľovi plnú súčinnosť tak, aby nebola ohrozená včasnosť a úplnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú si zdravotný stav nespôsobilého Pacienta vyžaduje.
 8. Zákonní zástupcovia uvádzajú, že v prípade potreby je postačujúci informovaný súhlas len jedného z nich. Ak by došlo k rozporu v názoroch zákonných zástupcov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti maloletému Pacientovi, sú práve zákonní zástupcovia povinní písomne informovať Poskytovateľa o tomto rozpore, inak sa má za to, že takýto rozpor neexistuje.
 9. Súhlas so spracovaním osobných údajov zákonného zástupcu:

Zákonný zástupca uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov, a to spoločnosťou T – PSYCHOS. s. r. o. so sídlom: Ul. Obrody 27, 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO: 45 889 040, (ďalej len ako „T – PSYCHOS s.r.o.“) a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo a emailová adresa za účelom realizovania zákonom uložených povinností Poskytovateľovi, najmä ohlasovacích povinností voči štátnym orgánom. Súhlas udeľujú na dobu trvania Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zákonný zástupca vyhlasuje, že spoločnosti T – PSYCHOS  s.r.o. poskytol pravdivé osobné údaje a jeho súhlas bol daný dobrovoľne. V súlade s účelom môžu byť osobné údaje sprístupnené akýmkoľvek štátnym orgánom, ktoré na to oprávňujú právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike.  Zákonný zástupca si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a svoj súhlas môžu kedykoľvek dobrovoľne odvolať, a to písomnou žiadosťou adresovanou Poskytovateľovi na adresu jej sídla. Súčasne zákonný zástupca zbavuje Poskytovateľa mlčanlivosti voči všetkým štátnym orgánom, voči ktorým má zo zákona povinnosť poskytnúť jeho osobné údaje.

 1. Zákonný zástupca sa zaväzuje rešpektovať všetky ustanovenia týchto Všeobecných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Článok VII

 Odplata za poskytovanie zdravotnej starostlivosti

 1. Poskytovateľ od 01.09.2023 nie  je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní a všetky služby sú hradené na priamu platbu podľa zverejneného cenníka. Výkony nie sú hradené zo zdravotného poistenia, ale klient/zákonný zástupca má možnosť informovať so vo svojej zdravotnej poisťovni o poskytnutí príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytovanej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 2. Poskytovateľ má vypracovaný cenník všetkých  výkonov (ďalej aj len „cenník“). Zoznam poskytovaných služieb a cenník bol zaslaný na Vyšší územný celok Košického samosprávneho kraja.
 3. Cenník a zoznam sú zverejnené na viditeľnom mieste na vývesnej tabuli v priestoroch čakárne a webovej stránke poskytovateľa: zuzanasinay.sk. Poskytovateľ a Pacient vyhlasujú, že sú s ním v celom rozsahu oboznámení. Za platné znenie sa bude považovať také znenie, ktoré je zverejnené na vývesnej tabuli v priestoroch čakárne v čase uskutočnenia zdravotného výkonu alebo použitia zdravotného výkonu a oznámené v súlade s povinnosťami Poskytovateľa podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Článok VIII

  Riešenie sporov

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory/nedorozumenia budú riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory/nedorozumenia nebudú za žiadnych okolností medializovať.
 3. Pred tým, ako by ktorákoľvek zo zmluvných strán učinila akýkoľvek úkon voči tretej osobe, ktorý by sa týkal vzniknutého problému (napríklad voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, orgánom činným v trestom konaní, súdu) zaväzuje sa najprv vyzvať druhú stranu v písomnej forme na riešenie problému a poskytnúť jej 15 dňovú dobu na formulovanie stanoviska (od doručenia výzvy).
 4. V každom štádiu riešenia sporu sa zmluvné strany zaväzujú postupovať tak, aby nepoškodili dobré meno/povesť druhej strany.

Článok IX

 Trvanie zmluvy

 1. Pacient vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá uzatvorenú inú dohodu o poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická psychológia. Pacient sa zaväzuje pred každým vyšetrením informovať Poskytovateľa o tom, či mu bola v poslednom mesiaci poskytnutá zdravotná starostlivosť v odbore psychológia, klinická psychológia alebo psychiatria.
 2. Platnosť zmluvy skončí:
 3. uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená
 4. na základe odstúpenia zo zmluvy
 5. zánikom Poskytovateľa bez právneho nástupcu
 6. smrťou Pacienta
 7. Odstúpenie od zmluvy zo strany Pacienta:

Pacient je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 1. Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa:

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak (alternatívne):

 1. jeho pracovné zaťaženie (množstvo Pacientov) prekročuje únosnú mieru a ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti Pacientovi by nemohlo byť z tohto dôvodu vykonávané lege artis, alebo
 2. nadobudol k Pacientovi osobný vzťah, resp. taký druh vzťahu, ktorý mu bráni v objektívnom posudzovaní jeho zdravotného stavu, resp. ktorý mu sťažuje lege artis poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 3. V prípade, ak bola dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorená písomne. Zanikne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane.
 4. V prípade zániku tejto zmluvy platia naďalej ustanovenia, ktoré upravujú odovzdanie zdravotnej dokumentácie novému Poskytovateľovi, ako aj ustanovenia v ktorých Pacient zbavil Poskytovateľa a/alebo ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka mlčanlivosti.

Článok X

Zodpovednosť a porušenie zmluvných povinností

 1. Pri škodách, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán (Pacient, resp. jeho zástupca, Poskytovateľ), zodpovedajú zmluvné strany v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, upravujúcich zodpovednosť za škodu.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Pacientovi a ktorá je spôsobená okolnosťami objektívneho charakteru, vylučujúcimi zodpovednosť, t.j. okolnosťami ktoré Poskytovateľ nezavinil a ani nemohol predvídať.
 3. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škody, ktoré Pacientovi vznikli v dôsledku osobitostí jeho zdravotného stavu, ak Poskytovateľ Pacienta na možné riziká upozornil, ako ani v prípade, ak Pacient porušil prevádzkový poriadok Poskytovateľa alebo porušil alebo nedodržal pokyny alebo zákazy Poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Pacientovi tým, že Poskytovateľovi neposkytol úplné, pravdivé, aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave, či v prípade ak Pacient zamlčal, vedome/nevedome informáciu o svojom zdravotnom stave rozhodnú pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom lege artis, alebo za skratové konanie Pacienta.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za zdravotný vývoj Pacienta v prípade nedodržiavania stanovených terapeutických postupov zo strany Pacienta alebo tretích osôb, ktoré boli za ich dodržiavanie zodpovedné.
 6. Za prípravu nespôsobilého Pacienta na psychologickú konzultáciu a vyšetrenie zodpovedá zákonný zástupca.

Článok XI

 Záverečné ustanovenia

 1. Doručovanie: Pre dodržanie písomnej formy a pre potreby doručovania je nutné zaslanie doporučenej zásielky na adresu druhej strany. V prípade poštovej zásielky sa táto bude považovať za doručenú po odmietnutí jej prevzatia a aj po márnom uplynutí úložnej lehoty, v prípade, ak zásielka bola zaslaná na adresu zmluvnej strany, a to prvým dňom nasledujúcim po dni vrátenia zásielky odosielateľovi. Úložná doba je 8 dní.
 2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Pacientom založené Dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, výslovne Dohodou, alebo Všeobecnými podmienkami neupravené, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ustanoveniami zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z., zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ustanoveniami ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
 3. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Všeobecné podmienky, napr. z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, upravujúcich vzťahy medzi Poskytovateľom a Pacientom, alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa.
 4. Tieto Všeobecné podmienky platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Pacientom, založeného Dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a týmito Všeobecnými podmienkami, a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z neho vyplývajú.
 5. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení týchto všeobecných podmienok považované alebo neskôr akokoľvek vyhlásené za neplatné, nevykonateľné, neúčinné či neúplné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení.
 6. Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 7. Pacient, resp. jeho zákonný zástupca prehlasuje, že mal možnosť si tieto Všeobecné podmienky vopred prečítať a oboznámiť sa s nimi v celom rozsahu a uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zaväzuje ich dodržiavať a rešpektovať. Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa. Tieto Všeobecné podmienky sú k dispozícii k nahliadnutiu aj v tlačenej podobe v mieste prevádzky Poskytovateľa.

 

 

.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com