Ambulancia klinickej psychológie od 01.09.2023 nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky výkony v ambulancii sú spoplatnené podľa vyššie uvedeného cenníka.

Termín v ambulancii je nutné si dohodnúť vopred prostredníctvom odoslania objednávky cez zuzanasinay.sk/objednanie, telefonicky/formou sms 0905892825 alebo formou emailu tpsychos2017@gmail.com

Dohodnutý termín konzultácie je možné bezplatne bez akýchkoľvek dôvodov zrušiť do 24 hod. pred stretnutím. Po uplynutí danej doby bude naplánované stretnutie považované za zrealizované a riadne spoplatnené v plne výške.

V priestoroch T-PSYCHOS s.r.o sú poskytované aj služby v mimoškolskej vzdelávacej činnosti a poradenstva. Teším sa prítomnosti špeciálnych pedagogičiek, ktoré  sú certifikovanými trénerkami v mnohých intervenčných programoch zameraných na korekciu vývinových oslabení, porúch pozornosti, porúch učenia, ťažkosti v oblasti exekutívnych funkcií či v oblasti reči. Špeciálnopedagogické intervencie  nie sú súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti a všetky služby v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovaných intervencií a poradenstva sú hradené podľa uvedeného cenníka.

Ambulancia klinickej psychológie

Diagnostika

Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie (zahŕňa úvodnú konzultáciu s rodičom (30 min.), administrácia diagnostických metód, zhodnotenie výsledkov a výstupnú konzultáciu s v trvaní do 30 min. rodičom/rodičmi, celkové trvanie v rozhraní cca 3 a viac hodín, trvanie závisí od veku a ťažkostí dieťaťa)……..110€

Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie – zhodnotenie iba vybraním oblastí (IQ, dielčie
kog.schopnosti, osobnosť, emocionalita… (v trvaní 60)………………………………………35€

Kontrolné psychologické vyšetrenie (v trvaní 60 min.) …………………………………..35€

Diagnostika porúch autistického spektra (PAS) za použitia ADI-R, ADOS2 ……..110€

Diagnostika porúch autistického spektra (PAS) za použitia ADOS2 .….. …………..55€

Rediagnostika PAS za použitia toho istého modelu ADOS2.……………………………..35€

Rediagnostika PAS za použitia iného modelu ADOS2 …………………………………….45€

 Vypracovanie písomného nálezu (na vlastnú žiadosť) …………………………………….15€

Oblasť osobnostného rozvoja a profesijnej orientácie

Balík štandard (IQ, osobnosť, hodnotový profesijný profil) ……………………………. 100€

Balík premium (IQ, osobnosť, hodnoty, stratégie zvládania záťaže) ………………… 120€

Balík premium plus(IQ, EQ, osobnosť, hodnoty, stratégie zvládania záťaže)……… 150€

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácia s rodičom (v trvaní do 30 min.) ………………………………. 15€

Konzultácia s rodičom (v trvaní od 30 do 50 min.)……………………….30€

Individuálne psychologické poradenstvo (rodič, dieťa v trvaní 30 min.) …………..15€

Individuálne psychologické poradenstvo (rodič, dieťa v trvaní 50 min.)………….. 30€

Formy intervencie

(terapeutické vedenie, nácvik relaxácie, sandplaying, tréningové programy)

Terapeutické a podporné vedenie (do 50 min.)………………..30€

Nácvik relaxačných techník (do 30 min.) ………………………..15€

Nácvik relaxačných techník (vyšší level – asociácie, meditačné obrazy, do 50 min.)……….30€

Sandplaying (hrová intervencia za využitia terapeutického pieskoviska do 50 min.)………..30€

Bilaterálna integrácia (diagnostika, vyhotovenie programu a konzultácia) ……………………70€

Bilaterálna integrácia – kontrolné stretnutie po cca 4 až 6 týždňoch …………………………….30€

Sindelar vstupná diagnostika dielčich kog. funkcií (pred vytvorením individualizovaného tréningu a samotné vytvorenie tréningového programu, do 120 min. ) …………………………………………………………..60€
Sindelar – kontrolné stretnutie po cca 5 týždňov, do 30 min., ………………………………………15€

Sluchový tréning JIAS (diagnostika sluchu, dichotické testy počúvania a testovanie laterality v trvaní 1,5 hod – 2h) ……………………………………………………………………………………………………………………………………80€
(u malých resp. nespolupracujúcich klientoch, kde nie je možné vykonať meranie sluchu 50€)

Kontrolné stretnutie a meranie JIAS v trvaní 1,5 hod. ………………………………………………….70€
(u malých resp. nespolupracujúcich klientoch, kde nie je možné vykonať meranie sluchu 50€)

Náklady na vytvorenie hudby – 45€ (s týmto nákladom je potrebné počítať na každej diagnostike)

Špeciálna pedagogika

Vstupná konzultácia k intervenciám, (vhodný intervenčný program na mieru každému klientovi
v trvaní 60 min)…………………………………………………………………………………………………………….50€

Individualizovaný špeciálnopedagogický program (v trvaní 45 min.) ……………………………..35€

                                    Nikdy sa nevzdávaj, zvyčajne otvorí dvere posledný kľúč zo zväzku. (Paulo Coelho)

Dohodnutý termín konzultácie je možné bezplatne bez akýchkoľvek dôvodov zrušiť do 24 hod. pred stretnutím. Po uplynutí danej doby bude naplánované stretnutie považované za zrealizované a riadne spoplatnené v plne výške.

Poskytovateľ:

T – PSYCHOS. s.r.o.
sídlo: Pajorova 10, 040 01 Košice – Staré mesto
IČO: 45 889 040, DIČ: 2023123047
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 26482/V

Konajúci prostredníctvom: PhDr. Zuzana Sinayová Očovská, konateľ
Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia „Ambulancia klinickej psychológie“ vydané Košickým samosprávnym krajom.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com