Uvedený zoznam výkonov a ich ceny sa použije:

Na situácie, ak je výkon/služba poskytnutá v súvislosti s neindikovanou zdravotnou starostlivosťou, alebo nad rámec limitu zdravotnej poisťovne o ktorú pacient písomne požiadal poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
V prípade výkonov, ktoré sa poskytujú pacientovi, ktorý má síce verejné zdravotné poistenie, ale ktorý si na základe svojej žiadosti všetky zdravotné výkony hradí sám (poskytovateľ neúčtuje/nevykazuje zdravotnej poisťovni za tohoto pacienta výkony ktoré realizoval);
V prípade výkonov pacientovi, ktorý má dlh na zdravotnom poistení či iné záväzky voči zdravotnej poisťovni, v dôsledku čoho zdravotné výkony v zmysle príslušných právnych predpisov zdravotná poisťovňa poskytovateľovi neuhradí (okrem prípadu neodkladnej zdravotnej starostlivosti);
V prípade výkonov pacientovi, ktorý nemá verejné zdravotné poistenie v krajinách EÚ.  Uplatňovanie nadštandardnej služby nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Objednaním si danej služby (osobne, telefonicky, mailom) klient/zákonný zástupca klienta prijíma podmienky poskytovania danej služby.

 Názov služby
 základná sadzba odmeny*
Balík štandard – IQ, osobnosť, prof. orientácia
100 eur 
Balík premium – IQ, osobnosť, prof. orientácia, stratégia zvládania
120 eur 
Balík premium plus – IQ, EQ, osobnosť, prof. orientácia
150 eur 
Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie s vypracovaním písomnej správy (intelekt, pamäť, emocionalita, osobnosť)
90 eur 
Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie
50 eur 
Diagnostika symptomatológie porúch autistického spektra za použitia metodiky ADOS 2 – Autism Diagnostistic Observation Schedule
(od 01.09.22) 50 eur  
 
Diagnostika dielčich kognitívnych funkcií podľa metódy Brigitte Sindelar, každé aj začaté jedno sedenie
25 eur
Tréning dielčích kognitívnych funkcií podľa metódy Brigitte Sindelar, každé aj začaté jedno sedenie 30 minút
15 eur 
Verbálna intervencia samostatne pri psychosomatických alebo somatických chorobných stavoch využívaním interakcie psychológ mladistvý, za jedno sedenie (trvanie najmenej 20 minút).
15 eur 
Psychologická konzultácia pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická psychológia v termíne po predchádzajúcej dohode s poskytovateľom na mieste určenom poskytovateľom
20 eur 
Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti (trvanie 15 minút)
10 eur 
Racionálna, náhľadová, krátkodobá terapia, jedno sedenie v trvaní 50 minút, terapeutické vedenie
25 eur (od 01.09.2022 (30 eur 
Nácvik relaxácií v detskom a adolescentnom veku, každé aj začaté jedno sedenie v trvaní 30 minút.
15 eur 
Individuálna terapeutická intervencia s použitím biofeedback na písomnú a dobrovoľnú žiadosť pacienta (nerealizujeme)
15 eur 
Sandplaying, každé aj začaté sedenie v trvaní 60 minút na písomnú a dobrovoľnú žiadosť
30 eur 
Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov, pred športovou súťažou…
90 eur 
Zdravotne neindikované vyšetrenie pre administratívne účely alebo pre osobné potreby pacienta netýkajúce sa priamo zdravotnej starostlivosti – vrátane správy a/alebo potvrdenia
90 eur 
Iné vyšetrenia na administratívne účely
90 eur 
Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta
3% zo sumy živ.minima 
Odborná konzultácia na žiadosť osoby, ktorá je v starostlivosti iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej ako PZS) bez vyšetrenia žiadajúcej osoby (tzv. druhý názor lekára).
50 eur 

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

T – PSYCHOS. s.r.o.
sídlo: Ul. Obrody 27, 040 11 Košice – mestská časť Západ
IČO: 45 889 040, DIČ: 2023123047
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 26482/V

Konajúci prostredníctvom: PhDr. Zuzana Sinayová Očovská, konateľ
Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Košickým samosprávnym krajom zo dňa 03.03.2017, č.2855/2017/OSVaZ- má uzatvorené zmluvu so všetkými troma zdravotnými poisťovňami a výkony sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Panelová 2, 040 01 Košice

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com