Ambulancia klinickej psychológie od 01.09.2023 nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky výkony v ambulancii sú spoplatnené podľa vyššie uvedeného cenníka.

Termín v ambulancii je nutné si dohodnúť vopred prostredníctvom odoslania objednávky cez zuzanasinay.sk/objednanie, telefonicky/formou sms 0905892825 alebo formou emailu tpsychos2017@gmail.com

Dohodnutý termín konzultácie je možné bezplatne bez akýchkoľvek dôvodov zrušiť do 24 hod. pred stretnutím. Po uplynutí danej doby bude naplánované stretnutie považované za zrealizované a riadne spoplatnené v plne výške.

V priestoroch T-PSYCHOS s.r.o sú poskytované aj služby v mimoškolskej vzdelávacej činnosti a poradenstva. Teším sa prítomnosti špeciálnych pedagogičiek, ktoré  sú certifikovanými trénerkami v mnohých intervenčných programoch zameraných na korekciu vývinových oslabení, porúch pozornosti, porúch učenia, ťažkosti v oblasti exekutívnych funkcií či v oblasti reči. Špeciálnopedagogické intervencie  nie sú súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti a všetky služby v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovaných intervencií a poradenstva sú hradené podľa uvedeného cenníka.

Ambulancia klinickej psychológie (cenník platný od 01.07.2024)

Diagnostika

Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie (zahŕňa úvodnú konzultáciu s rodičom, administrácia diagnostických metód, zhodnotenie výsledkov a výstupnú konzultáciu s rodičom/rodičmi, trvanie v rozhraní 4 hodín, trvanie závisí od veku a ťažkostí dieťaťa)……………………………………………………………………………………………….120

Psychodiagnostické zisťovanie anamnézy ( v trvaní do 30 min.)………………………………….. 20€

Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie – zhodnotenie iba vybraním oblastí (IQ, dielčie kog.schopnosti, osobnosť, emocionalita… ( trvanie vyšetrenia do 30 min, s následným vyhodnotením a spracovaním výsledkov)…………………………………………………………………………………………………………………. 35

 Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie – zhodnotenie iba vybraním oblastí (IQ, dielčie kog.schopnosti, osobnosť, emocionalita… ( trvanie vyšetrenia do 60 min, s následným vyhodnotením a spracovaním výsledkov)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

 Kontrolné psychologické vyšetrenie ( trvanie vyšetrenia do 60 min, s následným vyhodnotením a spracovaním výsledkov)……………………………………………………………………………………………………………………50

 Diagnostické zhodnotenie prítomnosti deficitov charakteristických pre PAS – posúdenie sociálnych, komunikačných schopností a prítomnosti stereotypného, repetitívneho a úzko vymedzeného správania za použitia metodiky ADOS 2 – Autism Diagnostistic Observation Schedule a Diagnostické interview na autizmus (zhodnotenie vývinovej úrovne, administrácia ADI-R)…………………………………………………………………………………………………….150

Rediagnostika PAS (porúch autistického spektra) za použitia toho istého modelu ADOS2...80

Rediagnostika  PAS (porúch autistického spektra) za použitia iného modelu ADOS2……….100

Vypracovanie písomného nálezu (na vlastnú žiadosť)……………………………………………………..50

 

Konzultácie a poradenstvo

 Konzultácia s rodičom (v trvaní do 30 min.)…………………………………………………………………..20

Konzultácia s rodičom (v trvaní do 50 min.)…………………………………………………………………..35

Psychologické poradenstvo (v trvaní 50 min.)………………………………………………………………..35

 

Formy intervencie

(terapeutické vedenie, nácvik relaxácie, sandplaying, tréningové programy)

Terapeutické a podporné vedenie(do 50 min.)………………………………………………………………35

Individuálna terapeutická intervencia s využitím špeciálnych foriem, metód a prostriedkov (po dohode terapeut a klient/zákonný zástupca dieťaťa, trvaní do 50 min.)…………………………………………………………35

Nácvik relaxačných techník (do 30 min.)……………………………………………………………………..20

Nácvik relaxačných techník (vyšší level – asociácie, meditačné obrazy, do 50 min.)…………35

Biofeedback (do 30 min.)…………………………………………………………………….……………………..20€

Biofeedback (do 50 min.)……………………………………………………………..…………………………….35€

Sandplaying (hrová intervencia do 50 min.)………………………………………………………………….35

Bilaterálna integrácia (diagnostika, vyhotovenie programu a konzultácia)……………………….70

Bilaterálna integrácia – kontrolné stretnutie po cca 4 až 6 týždňoch………………………………..35

Sindelar vstupná diagnostika dielčich kog. funkcií (pred vytvorením individualizovaného tréningu a samotné vytvorenie tréningového programu. )………………………………………………………………………………80

Sindelar – kontrolné stretnutie po cca 5 týždňov, (do 30 min).,………………………………………20€

Sluchový tréning JIAS (diagnostika sluchu, dichotické testy počúvania, testovanie laterality, vyhodnotenie výsledkov a vytvorenie objednávky individualizovaného hudobného setu…………………………………………..80€ (u malých resp. nespolupracujúcich klientoch, kde nie je možné vykonať meranie sluchu 50€)

Kontrolné stretnutie po každom hudobnom sete pri JIAS, opätovná diagnostika, zhodnotenie výsledkov a vytvorenie objednávky ďalšieho hudobného setu ………………………………………………………………………………70€ (u malých resp. nespolupracujúcich klientoch, kde nie je možné vykonať meranie sluchu 50€)

 

Špeciálna pedagogika

Vstupná konzultácia k intervenciám, (vhodný intervenčný program na mieru každému klientovi
(v trvaní 60 min)…………………………………………………………………………………………………………….50€

Individualizovaný špeciálnopedagogický program (v trvaní 45 min.) ……………………………..35€

                                    Nikdy sa nevzdávaj, zvyčajne otvorí dvere posledný kľúč zo zväzku. (Paulo Coelho)

Dohodnutý termín konzultácie je možné bezplatne bez akýchkoľvek dôvodov zrušiť do 24 hod. pred stretnutím. Po uplynutí danej doby bude naplánované stretnutie považované za zrealizované a riadne spoplatnené v plne výške.

Poskytovateľ:

T – PSYCHOS. s.r.o.
sídlo: Pajorova 10, 040 01 Košice – Staré mesto
IČO: 45 889 040, DIČ: 2023123047
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 26482/V

Konajúci prostredníctvom: PhDr. Zuzana Sinayová Očovská, konateľ
Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia „Ambulancia klinickej psychológie“ vydané Košickým samosprávnym krajom.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com