V ambulancii klinickej psychológie realizujeme diagnostiku zameranú na zachytenie
symptomatológie porúch autistického spektra za použitia metodiky ADOS 2 – Autism
Diagnostistic Observation Schedule, ktorá je jednou z najpoužívanejších pozorovacích metód
a štandardne sa aplikuje sa v klinickej a výskumnej praxi po celom svete.
Symptomatológia porúch autistického spektra je veľmi rôznorodá a rozmanitá. V priebehu
diagnostického procesu je potrebné preskúmať viaceré oblasti a preto súčasťou daného
diagnostického procesu je podať obraz nie len o pervazívnych kvalitách v správaní a prežívaní,
ale dôležité sa javí preskúmať celkový  psychický stav dieťaťa a jeho kognitívne schopnosti.

Každá osobnosť je jedinečnou kombináciou genetiky, vývinových faktorov v prenatálnom-
perinatálnom a postnatálnom období, osobnostných predpokladov, temperamentu
a nespočetného množstva sociálno- emočných faktorov. V našej ambulancii rešpektujeme
jedinečnosť a individualitu každého malého klienta a preto diagnostika zamerané na
pervazívne kvality je realizovaná na viacerých stretnutiach. Prvotné stretnutie je štandardne
zamerané na psychodiagnostické interview s rodičom a zachytenie celkovej dynamiky
ťažkostí v priebehu vývinu. Ďalšie stretnutia už pracujeme so samotným dieťaťom.
Administrujeme okrem ADOS2 širokú škálu ďalších štandardizovaných psychodiagnostických
metód, ktoré nám podajú celkový obraz o osobnosti dieťaťa.

Symptomatológia porúch autistického spektra je primárne viazaná na ťažkosti v oblasti
komunikácie a v oblasti  reciprocity (zdieľnosti) sociálnej interakcie. Následne sú pridružené
symptómy ako sú repetetívne/stereotypné vzorce správanie a trvanie na nemennosti,
fragmentované vnímanie, oslabená schopnosť porozumenia preneseného významu z jednej
situácie do inej situácie, aj keď sú si povahovo blízke. Hypersenzitivita na vonkajšie podnety
(hluk, vône…). Mnohí rodičia klientov sa sťažujú, že ich deti nerozumejú vtipom, irónií,
dvojzmyslom a mnoho vecí berú doslovne. V súvislosti s popisovanými deficitmi v daných
oblastiach majú tendenciu reagovať v interpersonálnej oblasti sociálne „neobratným“
spôsobom.

Diagnostika autizmu v detskom veku je vzhľadom k neustálemu zreniu CNS a meniacemu sa
kognitívneho a psychického obrazu náročný proces. Niekedy je potrebné sledovať dynamiku
ťažkostí v priebehu dlhšieho obdobia a až následne je možné vyjadriť sa k samotnej diagnóze
autizmu – PAS (poruchy autistického spektra).

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Panelová 2, 040 01 Košice

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com