V ambulancii klinickej psychológie realizujeme diagnostiku 
porúch autistického spektra za použitia metodiky ADI-R Autism Diagnostic Interview –  štrukturovaný rozhovor s rodičom/rodičmi (vývinová históriu dieťaťa, hra, komunikácia, vzťahy s členmi rodiny, vzťahy s rovesníkmi a iné pre PAS významné prejavy v správaní). Rozhovor prebieha bez prítomnosti dieťaťa. Ďalšie stretnutia už pracujeme so samotným dieťaťom. Priame pozorovanie je realizované za použitia metodiky ADOS 2 – Autism Diagnostistic Observation Schedule , ktorá je jednou z najpoužívanejších pozorovacích metód a štandardne sa aplikuje sa v klinickej a výskumnej praxi po celom svete. Diagnóze PAS musí predchádzať zhodnotenie vývinovej úrovne alebo kognitívnych schopností dieťaťa (IQ).  Dané vyšetrenie Vám vie zrealizovať akýkoľvek psychológ v CPP (Centrum poradenstva a prevencie) alebo inej ambulancii klinickej psychológie, kde je dieťaťa sledované. V prípade, ak dané vyšetrenie nebolo realizované považujeme za dôležité vsunúť ako súčasť diagnostického procesu aj posúdenie IQ.   Symptomatológia porúch autistického spektra je veľmi rôznorodá a rozmanitá. V priebehu diagnostického procesu je potrebné preskúmať viaceré oblasti a preto súčasťou daného diagnostického procesu je podať obraz nie len o pervazívnych kvalitách v správaní a prežívaní, ale dôležité sa javí preskúmať celkový  psychický stav dieťaťa a ako aj  úroveň IQ/ posúdiť jednotlivé oblasti vývinu. Snažíme sa pre časovú náročnosť rozložiť komplexnú diagnostiku na 2-3 stretnutia (závisí od veku a psychického obrazu).

Každá osobnosť je jedinečnou kombináciou genetiky, vývinových faktorov v prenatálnom-perinatálnom a postnatálnom období, osobnostných predpokladov, temperamentu a nespočetného množstva sociálno- emočných faktorov. Rešpektujeme jedinečnosť a individualitu každého malého klienta a preto diagnostika autizmus si vyžaduje komplexný multidisciplinárny prístup, pozostávajúci z viacerých postupných krokov. Pri diagnostike PAS a diferenciálno – diagnostickom posúdení dieťaťa z hľadiska prítomnosti vývinovej jazykovej poruchy je nevyhnutné komplexné logopedické vyšetrenie. Cieľom logopedického vyšetrenia je zhodnotiť jazykový vývin, jeho oneskorenie alebo narušenie
v jednotlivých rovinách jazyka. Diagnózu PAS stanovuje detský psychiater, alebo po dosiahnutí veku 18 rokov psychiater, preto po zhodnotení výsledkov z vyšetrenia Vám bude vypracovaná podrobná písomná správa a budete odoslaný k pedopsychiatrovi/psychiatrovi. Pedopsychiater/Psychiater  komplexne zhodnotí závery realizovaných somatických a psychodiagnostických vyšetrení a v rámci diferenciálnej diagnostiky zváži potrebu ich doplnenia. Súčasťou vyšetrenia je tiež posúdenie prítomnosti ďalších duševných porúch, ktoré môžu byť pridružené k diagnóze PAS (komorbidity).

Diagnostika autizmu v detskom veku je vzhľadom k neustálemu zreniu CNS a meniacemu sa kognitívneho a psychického obrazu náročný proces. Niekedy je potrebné sledovať dynamiku
ťažkostí v priebehu dlhšieho obdobia a až následne je možné vyjadriť sa k samotnej diagnóze
autizmu – PAS (poruchy autistického spektra).

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com