PSYCHODIAGNOSTIKA V DETSKOM VEKU

Realizujeme psychodiagnostické vyšetrenia, prostredníctvom ktorých podávame obraz a psychickom stave dieťaťa a jeho kognitívnych schopnostiach. Sledujeme kauzálny vzťah medzi psychologickými činiteľmi a prítomnými ťažkosťami, posudzujeme kognitívne schopnosti a vykonávame rozbor štruktúry osobnosti. Následne vypracujeme terapeutické vedenie dieťaťa. Ambulancia sa zameriava na oblasť psychosomatiky a komplexné posúdenie psychického vývinu v detskom veku až do obdobia adolescencie.

Realizujeme:

 • Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie (intelekt, pamäť, emocionalita, osobnosť)
 • Diagnostika a diferenciálna diagnostika osobnostnej štruktúry, emocionálneho prežívania a  psychických ochorení
 • Komplexné a parciálne psychodiagnostické vyšetrenie kognitívnych schopností – intelekt, pamäť, pozornosť…
 • Diagnostika dielčich kognitívnych funkcií (zraková pozornosť, sluchová pozornosť, selektivita a modalita) podľa metódy Brigitte Sindelar s následným vypracovaním tréningového plánu
 • Posúdenie emocionálneho prežívania a psychického obrazu dieťaťa
 • Diagnostika a diferencionálna diagnostika porúch psychického vývinu – Diagnostika symptomatológie porúch autistického spektra za použitia metodiky ADOS 2 – Autism Diagnostistic Observation Schedule, Narušené komunikačné schopnosti
 • Posúdenie pripravenosti a zrelosti na vstup do školskej dochádzky
 • Posúdenie špecifických zručností a osobnostných vlastností pre štúdium a výber povolania

Psychologické intervenčné postupy – terapeutické vedenie

Pri práci s klientami sa využívajú prvky racionálnej náhľadovej terapie. V psychologickej ambulancii realizujeme nácvik relaxačných techník,  hrovú intervenciu a biofeedback. V oblasti psychologického poradenstva a intervencie sa využívajú projektívne pomôcky – metaforické karty. V terapeutickom procese využívame liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ako sú rozhovor, neverbálne správanie, podpora, vytváranie vzťahu medzi terapeutom a dieťaťom.

 • Racionálna náhľadová krátkodobá terapia – psychoedukácia – cieľom je vysvetliť na rozumovej úrovni (klientovi a jeho rodine) bio-psycho-sociálny model vzniku a udržiavania manifestovaných ťažkostí. Psychológ poskytuje klientovi vhľad, akým spôsobom problém vznikol a akým spôsobom sa udržiava. Vedie k poznaniu, ako sa na vzniku svojich problémov a konfliktov sám spolupodieľa, ako sa rôzne životné situácie opakujú a akým spôsobom môže ovplyvniť svoje správanie, prežívanie. Klient získava schopnosť orientovať sa vo vlastnej situácií.
 • Podporná terapia – poskytovanie emočnej podpory, zdôrazňovanie pozitívneho myslenia a dôveru vo vlastné schopnosti pri zvládaní aktuálnej záťažovej situácie. Napomáha k osvojeniu si nových adaptívnejších riešení záťažových situácií.
 • Nácvik relaxačných techník, relaxačno-symbolické terapia – oboznámiť a naučiť prostredníctvom nácviku relaxácie ovplyvňovať telesné procesy a primeranejšie zvládať strach, úzkosť, napätie….
 • Hrová intervencia – sandplaing – klient/ka prostredníctvom rôzneho materiálu vytvára konkrétne alebo abstraktné obrazy (scény zo života). Tvorenie obrazov kopíruje jeho vnútorné prežívanie, procesy, ktoré prežíva a môže do nich lepšie nahliadnuť a porozumieť im.
 • Psychologická príprava na náročné diagnostické a liečebné zákroky
 • Tréning oslabených dielčich kognitívnych schopností – zraková pozornosť, sluchová pozornosť, selektivita a modalita a vypracovanie individuálneho tréningového plánu zameraného na stimuláciu problémových dielčich kognitívnych schopností pri ťažkostiach v učení, zhoršení školského prospechu
 • Biofeedback -meranie fyziologických funkcií a nácvikové postupy pre adaptívnejšie zvládanie stresových
  situácií (skúšky…)  a úzkostných stavov
 • Geštalt terapia – prostredníctvom vzťahu s terapeutom, v zážitkovej situácii „tu a teraz“, má klient možnosť zvyšovať svoje uvedomenie, dostať sa do kontaktu so svojím prežívaním, ukončiť nedokončené záležitosti a tak nachádzať nové, efektívnejšie spôsoby zvládania životných situácií a vlastné zdroje, ktorými každý človek disponuje

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Panelová 2, 040 01 Košice

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com