Realizujeme komplexné psychodiagnostické vyšetrenia. Ambulancia sa profiluje na posúdenie
psychického vývinu od útleho detstva. Vykonávame rozbor štruktúry osobnosti. Posudzujeme
celkový psychický a kognitívny obraz. Sledujeme kauzálny vzťah medzi psychologickými
činiteľmi a pociťovanými ťažkosťami.

Ambulancia sa zameriava na oblasť psychosomatiky a komplexné posúdenie psychického vývinu od útleho detstva až do obdobia ranej dospelosti.

Realizujeme

  • Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie (intelekt, pamäť, emocionalita, osobnosť)
  • Diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch osobnosti a iných psychických ochorení
  • Komplexné a parciálne psychodiagnostické vyšetrenie kognitívnych schopností – intelekt, pamäť, pozornosť…
  • Diagnostika dielčich kognitívnych funkcií  (zraková pozornosť, sluchová  pozornosť, selektivita a modalita) podľa metódy Brigitte Sindelar s ásledným vypracovaním tréningového plánu
  • Posúdenie emocionálneho prežívania a psychického obrazu dieťaťa
  • Diagnostika a diferencionálna diagnostika osobnostnej štruktúry, emocionálneho prežívania a psychických ochorení. Celkové posúdenie psychického obrazu dieťaťa.
  • Diagnostika a diferencionálna diagnostika porúch psychického vývinuDiagnostika symptomatológie porúch autistického spektra za použitia metodiky ADOS 2 – Autism Diagnostistic Observation Schedule, Narušené komunikačné schopnosti
  • Posúdenie pripravenosti a zrelosti na vstup do školskej dochádzky
  • Posúdenie špecifických zručností pre štúdium a výber povolania

 

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Panelová 2, 040 01 Košice

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com