Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby podľa zákona 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákona 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spoločnosti  T – PSYCHOS. s.r.o., Ul. Obrody 27, Košice 040 11,
IČO: 45 889 040.

I. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzkovateľa: T – PSYCHOS. s.r.o.
Adresa prevádzkovateľa: Ul. Obrody 27, Košice 040 11
Telefónne číslo prevádzkovateľa:

II. Účel spracúvania osobných údajov

Vedenie zdravotnej dokumentácie dotknutých osôb (meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa,
adresa, meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefonický a emailový kontakt)
Prihlásenie dieťaťa na požadované klinicko-psychologické vyšetrenie a terapeutickú intervenciu (meno
dieťaťa, meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefonická a emailový kontakt).
Kontaktovanie zákonného zástupcu dieťaťa na základe vyplneného formulára na stránke
www.zuzanasinay.sk (meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefonický a emailový kontakt)

III. Právny základ spracúvania osobných údajov

Vedenie zdravotnej dokumentácie: Zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie
osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

IV. Príjemcovia osobných údajov

Zdravotná dokumentácia:
Príjemcov osobných údajov určuje zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie:
Registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu, vojakovi v
zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho
zdravotnej spôsobilosti, vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do
aktívnych záloh a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy, príslušnému
orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných
predpisov,) inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania
pracovného úrazu alebo choroby z povolania, príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa
orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia
zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie:

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby:
tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu, manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo
rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je,
osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi,
osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) s
osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,
revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely
kontrolnej činnosti v celom rozsahu, úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na
účely prešetrovania sťažnosť v celom rozsahu, ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a
sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu; ak ide o zdravotnú dokumentáciu
príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych
zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom
zdravotníctva v celom rozsahu, všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely
lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených
síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania v celom rozsahu, posudkovému
lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov v celom rozsahu, posudkovému lekárovi úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,
znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o
vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v
rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie
znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného
predpisu. poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu na účely
kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie, príslušnému
orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania, odbornému
pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému
pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a
Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického
vyšetrovania.

V. Doba uchovávania osobných údajov

Zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Čl. II. Práva dotknutej osoby
(1) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) kópiu osobných údajov ktoré sa o nej spracúvajú,
c) účely spracúvania osobných údajov,
d) kategórie dotknutých osobných údajov,
e) predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritéria na jej určenie
f) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.

(2) Dotknutá osoba má právo požadovať aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.

(3) Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali,
– dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu ktoré je vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f)
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
– osobné údaje musia byť vymazané aby sa splnila zákonná povinnosť,

(4) Odsek (3) sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
– na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
– na splnenie zákonnej povinnosti,
– na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely,
– na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

(5) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie pokiaľ:
– dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
– spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto
toho obmedzenie ich použitia
– prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na
preukázanie uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, kde je právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana.
Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(6) Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (spracúvanie je
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi) alebo písm. f) (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ, alebo tretia strana).
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

(7) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil,
ak:
– sa spracúvajú na základe súhlasu alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy,
– ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov, právo na prenos osobných údajov
priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

(8) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju
podobne významne ovplyvňujú.

(9) Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

(10) Ak spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

(11) V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre
práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany
osobných údajov dotknutej osobe.

V Košiciach   dňa: 25.5.2018

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com