Potrebujete riešiť otázky týkajúce sa prežívania či správania Vášho dieťaťa?  Nachádzate sa v náročnom období, riešite vzťahové krízy, cítite sa vyčerpaný a hľadáte silu prekonávať nástrahy života? Ponúkame Vám bezpečný priestor, v ktorom môžeme spoločne hľadať odpovede na Vaše otázky. Po ukončení psychodiagnostických stretnutí je možné po vzájomnej dohode (psychológ-rodič-dieťa/ psychológ-dospelý), ak to okolnosti a časové možnosti psychológa budú dovoľovať započať terapeutické vedenie. Hneď  v úvode si dohadujeme podmienky vzájomnej spolupráce. Vzhľadom k veľkosti a časovým možnostiam ambulancie nie je automatické, že po absolvovaní úvodného psychodiagnostikého vyšetrenia Vám budeme vedieť vyjsť v ústrety a započať terapeutický proces s Vami alebo Vašim dieťaťom. Radi Vám ponúkneme kontakty na naše ďalšie šikovné kolegyne, ktoré budete môcť kontaktovať.

V oblasti psychologického poradenstva a intervencie  sa využívajú prvky racionálnej náhľadovej terapie, geštalt prístupu a pracujeme s imagináciami. Realizujeme podporné vedenie, sprevádzame klientom  náročným  životným obdobím, orientujeme sa aj na oblasť sebarozvoja.   V psychologickej ambulancii sa  realizuje nácvik relaxačných techník, hrová intervencia a disponujeme bohatou výbavou terapeutického materiálu a techník. V terapeutickom procese využívame liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ako sú rozhovor, neverbálne správanie, podpora, dôraz kladieme na vytváranie vzťahu medzi terapeutom a klientom.  Pátrame spoločne po zdrojoch, ktoré by napomohli k  „ľahkosti bytia“ v tejto náročnej dobe, či konkrétnej situácii.

 

  • Racionálna náhľadová krátkodobá terapia – psychoedukácia – cieľom je vysvetliť na rozumovej úrovni (klientovi a jeho rodine) vysvetliť bio-psycho-sociálny model vzniku a udržiavania manifestovaných ťažkostí. Psychológ poskytuje klientovi vhľad,  akým spôsobom problém vznikol a akým spôsobom sa udržiava. Vedie k poznaniu, ako sa na vzniku svojich problémov a konfliktov sám spolupodieľa, ako sa rôzne životné situácie opakujú a akým spôsobom môže ovplyvniť svoje správanie, prežívanie.  Klient získava schopnosť orientovať sa vo vlastnej situácií.
  • Podporná terapia – poskytovanie  emočnej podpory,  zdôrazňovanie pozitívneho myslenia a dôveru vo vlastné schopnosti pri zvládaní aktuálnej záťažovej situácie. Napomáha k osvojeniu si nových adaptívnych riešení záťažových situácií.
  • Nácvik relaxačných techník, práca s imagináciami (relaxačno-symbolická terapia) – oboznámiť a naučiť prostredníctvom nácviku relaxácie fyziologicky ovplyvňovať telesné procesy – strach, úzkosť, napätie. Imaginácie a symboly kopírujú vnútorné prežívanie a psychické procese. Prostredníctvom obrazov/symbolov je možné nahliadnuť a lepšie porozumieť vlastnému prežívaniu, reflektovať preferované stratégia zvládania stresových situácii,  aktivovať vnútorné zdroje a naučiť sa ich modelovať žiadúcim smerom a spôsobom.
  • Geštalt prístup – prostredníctvom vzťahu s terapeutom, v zážitkovej situácii „tu a teraz“, má klient možnosť zvyšovať svoje uvedomenie, dostať sa do kontaktu so svojím prežívaním, ukončiť nedokončené záležitosti a tak nachádzať nové, efektívnejšie spôsoby zvládania životných situácií a vlastné zdroje, ktorými každý človek disponuje
  • Tréning oslabených dielčich kognitívnych schopností – zraková pozornosť, sluchová  pozornosť, selektivita a modalita a vypracovanie individuálneho tréningového plánu zameraného na stimuláciu problémových dielčich kog.schopností pri ťažkostiach v učení, zhoršení školského prospechu (ambulancia)
  • Psychologická príprava na náročné diagnostické a liečebné zákroky
  • Hrová intervencia – sandplaing – klient/ka prostredníctvom rôzneho materiálu vytvára konkrétne alebo abstraktné obrazy (scény zo života). Tvorenie obrazov kopíruje jeho vnútorné prežívanie, procesy, ktoré prežíva a môže do nich lepšie nahliadnuť a porozumieť im.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Panelová 2, 040 01 Košice

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com