Našim cieľom je poskytovať čo najviac komplexné služby pre deti, dospievajúcich a rodinu a preto sa teším prítomnosti dvoch špeciálnych pedagogičiek, ktoré v priestoroch T-PSYCHOS s.r.o poskytujú služby v mimoškolskej vzdelávacej činnosti a poradenstva a sú certifikovanými trénerkami v mnohých intervenčných programoch zameraných na korekciu vývinových oslabení, porúch pozornosti, porúch učenia, ťažkosti v oblasti exekutívnych funkcií či v oblasti reči. Špeciálno-pedagogické vyšetrenie sa nerealizuje za zámerom vypracovania individuálneho plánu vzdelávania v školskom prostredí, či samotnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Výsledky z daného vyšetrenie nie je možné použiť na daný účel a v prípade, ak je toto Vašou zákazkou musíte kontaktovať Centrum poradenstva a prevencie. Hlavným cieľom úvodnej diagnostiky je na základe výsledkov vypracovať individualizovaný špeciálnopedagogický program a súbor intervencií zameraných na korekciu ťažkostí. Korekcia a reedukácia pozostáva z aktívnej spolupráce s dieťaťom na náprave funkcií, potrebných k edukačnému rastu, ale do mnohých programov aktívne zapájame aj rodiča, ktorý v domácom prostredí realizuje dohodnutý tréningový program.

 

Ponúkané služby

  • Vstupná konzultácia k intervenciám, ktorá je dôležitá pre získanie potrebných informácií z dôvodu vytvorenia intervenčného programu na mieru každého klienta/ky

 

  • Individualizovaný špeciálnopedagogický program

 

  • Tréning oslabených dielčich kognitívnych schopností (podľa metódy Sindelar) čiastkové vývinové deficity v spracovávaní informácií (zraková pozornosť, sluchová  pozornosť, selektivita a modalita) sa spolupodieľajú na ťažkostiach v učení a problematickom správaní. Autorkou metódy je rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar, ktorá prirovnáva vývin dieťaťa k stromu. V korune stromu môžeme vidieť všetky schopnosti a zručnosti, ktoré dieťa má alebo nemá rozvinuté primerane jeho veku. Tieto čiastkové funkcie sa u väčšiny ľudí rozvíjajú rovnomerne. Môžu byt rozvinuté rovnomerne priemerne, alebo rovnomerne nadpriemerne, alebo rovnomerne podpriemerne. Pokiaľ  úroveň vývinu v bazálnych, či čiastkových funkciách nie je harmonicky rozvinutá hovoríme o deťoch s  nerovnomerným vývinom. To znamená, že najmenšie stavebné kamene vyšších procesov myslenia sú u týchto detí nezrelé, menej rozvinuté, ako ostatné stavebné kamene. Táto nerovnováha sa najčastejšie prejaví v školskom veku, prevažne vo forme symptómov ako poruchy učenia alebo správania. Vstupnou diagnostikou sa zachytia oslabené čiastkové funkcie, ktoré môžu spôsobovať dieťaťu problémy v mnohých oblastiach. Následne sa vytvorí individualizovaný tréningový program.  Trénerom je prevažne rodič, ktorý s  dieťaťom 10 minút denne stimuluje tie oblasti, ktoré potrebujú dozrieť. V priebehu tréningu absolvuje rodič s dieťaťom pravidelné kontrolné v časovom rozpätí cca 5 týždňov. Tréningové zošity si rodič objednáva sám z web stránky www.sindelar.sk, kde nájdete aj podrobnejšie informácie o danej metóde.

 

  • Bilaterálna integrácia pohybový program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy za zámerom posilnenia exekutívnych funkcií a senzomotorickej integrácie. Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a dr. Andrew Dalziell, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi úspešne aplikuje v mnohých krajinách sveta. Program začína od jednoduchých zostáv pohybov, resp. v závislosti od úrovne, na ktorej sa dotyčný jedinec nachádza. Program BI pracuje od začiatku na tom, aby sa prepájala kognícia s motorikou. Keď sedíme v lavici a počúvame výklad učiteľa, často si pritom musíme robiť poznámky. Popritom rozmýšľame nad tým, čo počujeme, sme nútení vytesniť všetky rušivé a nežiaduce vplyvy okolia. Musíme si pamätať čo predchádzalo tomu, čo bolo povedané pred chvíľou a dať si to do súvislosti s tým, čo ešte len povedané bude. A zároveň s tým obvykle vykonávame zautomatizované pohyby rukou (napr. pri písaní), očami (napr. pri čítaní), alebo celým telom (napr. pri športe, alebo naopak v úplnom motorickom pokoji). Pravdou je, že mnohé deti, ale aj dospelí nemajú dostatočné zručnosti na to, aby čo najefektívnejšie dokázali prepájať kogníciu (myslenie) s motorikou (pohyb). Všetky cviky programu BI v sebe zahŕňajú viacero zložiek, od pohybu samostatných končatín, cez tzv. homolaterálne pohyby, ku krížovým a následne ďalej do priestoru v rámci všetkých troch telesných rovín a prepájania obidvoch hemisfér súčasne. Od pomerne jednoduchých zostáv, sa dokážeme dostať k nesmierne komplexným a zložitým kombináciám, ktoré vyžadujú schopnosť dobrej koncentrácie, pamäte, rovnováhy, či integrácie viacerých zmyslových systémov Program BI výrazne stimuluje exekutívne funkcie, ktoré nám umožňujú plánovanie a organizovanie všetkého druhu, riešenie problémov a efektívne využívanie času. Predstavujú najvyššiu úroveň mentálneho riadenia a integrácie. Program BI je pre deti príjemným spestrením, nakoľko býva zábavný, cviky sa zvyknú obmieňať a zvyšuje sa náročnosť. Pri realizácii BI sa zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať informácie do súvislostí. Reagujú flexibilnejšie v rôznych situáciách a rýchlejšie integrujú informácie z viacerých zmyslových podnetov. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho to má pozitívny dopad aj na školské zručnosti a posilňuje sa sebadôvera.

 

  • JIAS sluchový tréning zlepšuje čiastkové auditívne funkcie a porozumenie reči. Vhodný pre deti s poruchami reči, poruchami učenia, ťažkosťami s udržaním produktívnej pozornosti, poruchou autistického spektra, či emočnej instabilite v dôsledku oslabení v sluchovom spracovávaní a „zahltenosti“ informáciami z okolia. JIAS sluchový tréning bol vytvorený za účelom stimulácie nervových dráh smerom do mozgu a v rámci mozgu. Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie. Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa je menej “zahltené” množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie. Ako JIAS sluchový tréning priebieha: Na začiatku intervencie stojí úvodná diagnostika, ktorej cieľom je zistiť, či symptomatika dieťaťa je ovplyvniteľná JIAS tréningom a v prípade, ak áno, vytvára sa individualizovaný set hudobných skladieb. Pokiaľ je to možné, vykonajú sa všetky potrebné merania (monoaurálna audiometria, binaurálna audiometria, dichotický test počúvania, testy laterality). Pri malých deťom, alebo deťom s výraznejšími ťažkosťami na začiatku nie je možné zrealizovať úvodnú diagnostiku v plnej miere a začína sa neindividualizovaný tréning JIAS. Meranie je možné zvyčajne realizovať od cca 5-6 veku dieťaťa.  Pokiaľ je diagnostika možná na základe výsledkov, vyhodnotenia anamnézy a popísania aktuálnych ťažkostí, sa klientovi vyhotoví špeciálne upravený hudobný set so špecifickou syntetickou a/alebo inštrumentálnou hudbou. V rámci JIAS sluchového tréningu počúvajú klienti prostredníctvom mobilnej aplikácie Sonorias JIAS music player hudobné sety s individualizovanými hudobnými skladbami v individuálne určenom rozsahu 4 – 12 týždňov. Počas tréningu sa realizujú kontroly (4-5 kontrol), kde sa opätovne realizuje diagnostika a ďalšie hudobné skladby sú upravené podľa špecifickej krivky počutia daného klienta. Zväčša sa počúva jedna skladba za deň, pričom dĺžka jednej skladby je v rozpätí 10-15 minút. Cieľom JIAS sluchového tréningu je pravidelným počúvaním individuálne upravených JIAS skladieb docieliť zlepšenie sluchového vnímania a spracovávania počutého.
  • Hudobné sety JIAS klient počúva prostredníctvom aplikácie Sonorias JIAS music player. Na počúvanie musia byť použité slúchadlá dostatočnej kvality. Sonorias JIAS music player: odkaz na mobilnú Android aplikáciu: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.atteso.sonorias cena 8,49 € (vrátane 20% dane), odkaz na mobilnú IOS aplikáciu: https://apps.apple.com/sk/app/sonorias/id1481465660, cena 9,99 € (vrátane 20% dane). Slúchadlá si klient zakupuje sám po konzultácii s terapeutom, aby slúchadlá spĺňali potrebné kritériá.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com