Prvotné stretnutie s rodičmi

V priebehu telefonického alebo osobného objednania Vás v skratke vyzveme na stručnú charakteristiku ťažkostí dieťaťa a kto Vás na psychologické vyšetrenie odosiela. Preferujeme prvotné stretnutie realizovať bez prítomnosti dieťaťa, len s rodičmi.  Cieľom tohto stretnutia je získať čo najviac informácií o dieťati a jeho vývine. Zameriavame sa na popis problematiky a zachytenie celkovej dynamiky ťažkostí v priebehu vývinu. Preberieme si klímu rodinného a školského prostredia. V prípade, ak ste v minulosti už absolvovali psychologické vyšetrenie, alebo iné lekárske vyšetrenie či vyšetrenie špeciálnym pedagógom týkajúce sa danej problematiky prosíme Vás priniesť so sebou závery. Informácie z predchádzajúcich lekárskych vyšetrení nám môžu poskytnúť informácie, aké vyšetrenia už dieťa má v minulosti realizované a predídeme tým zbytočnej duplicite. Rodiča budú na konci stretnutia oboznámení s ďalším postupom spolupráce a naplánujeme si ďalšie stretnutia s dieťaťom.  Prvotné stretnutie s rodičmi trvá v závislosti od charakteru problematiky minimálne 50 min.

Psychodiagnostické vyšetrenie dieťaťa/adoslescenta

Prvotné cca 2 stretnutia s dieťaťom sú zamerané na spoznanie samotného dieťaťa/adolescenta a nadviazanie bezpečného vzťahu. Prostredníctvom psychodiagnostických metód, ktoré sú administrované v závislosti od veku dieťaťa a povahy problematiky sa zameriavame na oblasť prežívania, zachytenie osobnostnej štruktúry, porozumenie stratégiám zvládania záťažových situácií, preskúmanie stresových faktorov v okolí, vypracovanie kognitívneho profilu… Po ukončení psychodiagnostických stretnutí si opätovne prizveme rodičov, kde budú oboznámení s výsledkami. Po vzájomnej dohode (psychológ-rodič-dieťa), ak to okolnosti a časové možnosti psychológa budú dovoľovať je možné započať terapeutické vedenie, ktoré bude realizované bez prítomnosti rodiča. Hneď  v úvode si dohadujeme podmienky vzájomnej spolupráce. Vzhľadom k veľkosti a časovým možnostiam ambulancie nie je automatické, že po absolvovaní úvodného psychodiagnostikého vyšetrenia Vám budeme vedieť vyjsť v ústrety a započať terapeutický proces s Vami alebo Vašim dieťaťom. Radi Vám ponúkneme kontakty na naše ďalšie šikovné kolegyne, ktoré budete môcť kontaktovať.  Prítomnosť rodiča počas psychologických intervencií je vítaná len v období útleho detstva max do 6-tich rokov veku dieťaťa. Jedno stretnutie s dieťaťom trvá  50 minút. Dĺžka terapie je veľmi individuálna, je ťažké ju vopred presne odhadnúť.

Terapeutické vedenie dieťaťa/adolescenta a konzultácie s rodičmi

V priebehu terapeutického vedenia dieťaťa ponúkame možnosť rodičovských konzultácií. Frekvenciu a dĺžku konzultácie si dohadujeme spolu s rodičom. Niekedy hovoríme s rodičmi 5-10 minút pred začiatkom stretnutia s dieťaťom, alebo si dohodneme individuálne konzultácie s rodičmi v trvaní cca 30 min.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Panelová 2, 040 01 Košice

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com