PeadDr. Terézia Bistika, špeciálna pedagogika

ŠpecializáciaŠpeciálna pedagogika-psychopédia

Vzdelávanie2008 ukončenie PFPU v Prešove

Pracovné dništvrtok od 14:30-17:30

PeadDr. Terézia Bistika, špeciálna pedagogika

  

 V roku 2008 som ukončila vysokoškolské štúdium na PFPU v Prešove v odbore špeciálna pedagogika_Psychopédia s diplomovou prácou, ktorá bola nápomocná pri vzniku prvého sociálneho zariadenia pre klientov s autizmom na Slovensku. Už počas štúdia som sa venovala rodinám detí s poruchami autistického spektra, kde som terénne pôsobila zhruba 3 roky ako opatrovateľka v domácnosti.

V roku 2006 som sa zúčastnila vedeckej medzinárodnej konferencie špeciálnych pedagógov a terapeutov v Hoffe, kde som vystúpila v odbornom publiku s tematikou autizmu a možných stratégii riešenia problémov v medzinárodnom ponímaní.

Ešte v tomto roku som bola prijatá na pracovnú stáž v Nemeckom Steinfurte v rámci projektu Leonardo Da Vinci. Po absolvovaní terapeuticko-korekčnej starostlivosti o dospelých klientov s poruchami autistického spektra a klientov s mentálnym postihnutím, som získala medzinárodný certifikát a Europass Mobility.

Hneď po ukončení štúdia, som začala pracovať v Súkromnej škole pre deti a žiakov s autizmom v Prešove, kde pôsobím už 15 rokov a som jej súčasťou dodnes. Spočiatku som pracovala v školskom klube, neskôr som pracovala na pozícii špeciálneho pedagóga v školskej triede.

Tohto času pôsobím v zložke školy ako špeciálny pedagóg, diagnostik a pedagóg pri intervenciách v Súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom.

V roku 2013 som absolvovala Rigoróznu skúšku /PaedDr./ na základe systematickej práce a zbierania rôznych techník a prístupov v edukácii detí a žiakov s autizmom_v praktickom prevedení v rámci diagnostiky, terapie a intervencie. Mám skúsenosti s prácou s deťmi od útleho veku až po dospelosť a starobu v rámci PAS a iných kognitívnych deficitov.

Absolvovala som a získala odborné certifikované, lektorské kurzy a osvedčenia v oblastiach /v ktorých pôsobím intervenčne, koncepčne a i./: Muzikoterapie, Autizmus, Bazálna stimulácia, Senzoricko-integračná terapie redukcie symptómov detí s PAS, Intenzívnej interakcie, Sexualita a problémové správanie klientov s PAS, Sociálne učenie a čítanie s využívaním globálnej metódy, Sociálne príbehy a videoscenáre, Sindelar metóda /v procese/, poruchy učenia, Muziko a dramato intervencie, alternatívna komunikácia PECS, Snoezelen a senzorická integrácia, Diagnostika detí a žiakov s autizmom, Comenia Script, Metóda dobrého štartu SFBT, Bilaterálna integrácia, sluchový tréning JIAS, školský program INPP, KUPOZ, KUPREV, KUMOT a i.

V roku 2016 som absolvovali prvú atestačnú skúšku ako odborný pedagogický zamestnanec v problematike skúseností s elimináciou problémového správania u žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím, prioritne v oblasti senzomotorickej integrácie.

Pôsobím ako lektor inovačného vzdelávania v témach: Rodina a dieťa s autizmom, Špecifiká autizmu v adolescencii a dospelosti, Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s autizmom v rámci kliniky veku,  Edukácia detí a žiakov s autizmom a možnosti ich začlenenia, možné koncepty práce a terapie a i.

Miestami som externe pôsobila na Fakulte zdravotníckych predmetov ako praktický konzultant v problematike ošetrovateľského procesu u klientov s poruchami autistického spektra v rámci odborov: záchranár, všeobecná sestra, ošetrovateľ a dentálna hygiena/, krajne fakulta psychológie.

V rámci projektu návšteva u lekára nemusí bolieť som bola odborný konzultant pri tvorbe vizuálneho materiálu pre lekárov a iný zdravotnícky personál v rámci ošetrenia, vyšetrenia a prístupu k pacientom s PAS v ambulancii a pri hospitalizácii, externý konzultant v DSS a iných sociálnych zariadeniach pre dospelých.

Aj naďalej pomáham a poskytujem špeciálnopedagogické poradenstvo pre materské a základné školy, stredné školy a odborné učilištia, miestami pre vysoké školy v rámci štatútu žiakov so ŠVVP. Mám skúsenosti v rámci spolupráce s políciou v rámci nápomoci hľadania nezvestných s PAS.

Pomáham rodinám prekonávať bariéry s prijatím inakosti detí v osobnom živote. Sprevádzam rodiny v rámci bežnej rodinnej rutiny starostlivosti o dieťa s PAS a inými kognitívnymi oslabeniami. Napomáham pedagógom, pedagogickým a osobným asistentom ako aj iným povolaniam prijímať inakosť detí a dospelých, resp. pracovať s touto populáciou.

 

 

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com